Mos in Nederland

Mossen komen bijna overal voor en zijn het hele jaar door te vinden. In de herfst en lente staan de mossen er optimaal bij omdat de luchtvochtigheid dan vaak hoger is en hun concurrenten, vooral de zaadplanten, nog in rust zijn. Mossen zijn planten, ze zijn eenvoudig gebouwd en hebben een stengel met blaadjes. Sommige zijn slechts enkele millimeters lang maar de meeste zijn tussen de twee tot tien centimeter en dat is niet groot… reden ook waarom veel mensen over deze plantjes heenkijken; er staat vaak nog veel meer moois op diezelfde plek dat meer de aandacht trekt. Toch loont het de moeite een mos eens wat beter te bekijken want het zijn bijzondere plantjes.

Nuttige planten

Mossen zijn een belangrijke schakel in ecosystemen: ze produceren zuurstof, beschermen tegen erosie, scheppen een gunstig microklimaat voor ontkieming van allerlei soorten zaden en vruchten en bieden leefruimten aan vele kleine insecten. Ook de mens heeft in de loop der jaren veel gebruik gemaakt van mossen voor o.a. brandstof, vloerbedekking, matrasvullingen, isolatiemateriaal en tegenwoordig ook de bloemsierkunst.

Geen vaatstelsel

Mossen hebben bladgroen en ze vormen sporen maar hebben geen vaatstelsel. Door deze combinatie van kenmerken nemen de mossen een bijzondere plek in binnen het plantenrijk. Omdat ze stengels en bladeren hebben, worden ze tot de hogere planten gerekend en verschillen daarmee fundamenteel met de eenvoudiger gebouwde lagere planten, zoals korstmossen en schimmels.

Omdat mossen geen vaatstelsel hebben vindt het transport van voedingsstoffen voornamelijk uitwendig plaats, langs stengels en bladeren. Mossen kunnen via het bladoppervlak snel en gemakkelijk vocht opnemen omdat een opperhuid ontbreekt en een blad slechts één of hoogstens enkele cellagen dik is. Vervolgens wordt vocht inwendig door de celwanden van de ene cel naar de andere verplaatst. Een mosblad functioneert dus als blad (fotosynthese) en als wortel (vochtopname) tegelijk.

Foto 2 Veenmos (Sphagnum).

Deze mossen zijn als groep makkelijk te herkennen aan hun vorm maar identificatie op soortniveau is vaak erg lastig. Ze lijken namelijk bedrieglijk veel op elkaar. Zonder microscoop is er eigenlijk geen betrouwbare determinatie mogelijk.

Indeling

Mossen kunnen naar verschillen en overeenkomsten in bouw worden onderverdeeld in bladmossen, levermossen en hauwmossen.

Bladmossen bestaan uit een al dan niet vertakte stengel die rondom bezet is met bladeren. Deze groep heeft drie ondergroepen:

Topkapselmossen hebben rechtopstaande en nauwelijks vertakte stengels en de sporenkapsels ontspringen aan de stengeltop en zijn daarmee goed herkenbaar

Slaapmossen zijn sterk vertakt en liggen plat op hun ondergrond alhoewel er enkele uitzonderingen zijn. De sporenkapsels ontspringen ongeveer halverwege de stengel

Veenmossen groeien dicht tegen elkaar aan in een waterig milieu. De takjes staan in bundels en een deel hangt langs de stengel naar beneden, de rest staat haaks. Sporenkapsels ontspringen aan de stengeltop, vaak met meerdere bij elkaar

Bij Levermossen herkennen we twee subgroepen:

Bebladerde levermossen hebben een stengel en bladeren. Deze bladeren zijn één cellaag dik en zitten in twee rijen aan de stengel (dus niet rondom). Er is vaak ook een derde rij kleinere, anders gevormde rij onderblaadjes. Een nerf ontbreekt, een belangrijk verschil met de bladmossen

Thalleuse levermossen hebben dikke lobben (thallus) die meerdere cellagen dik is. Schubben aan de onderkant spelen een rol bij de vochtopname van deze mossen, zo ook de rhizoiden. Sporenkapsels ontspringen meestal aan het einde van de thalluslob maar daarop bestaan veel uitzonderingen

Hauwmossen zijn een kleine groep thalleuse mossen die zich onderscheiden door de vorm van hun kapsels die meer op hauwen van kruisbloemigen lijken. Deze komen echter bijna niet voor in Nederland en zullen dus ook verder niet meegenomen worden in dit verhaal.

Voortdurende strijd

Een mos moet vechten voor zijn bestaan. Hij moet concurreren om ruimte en vocht (zoals overigens alle planten) en ze moeten zich wapenen tegen droogte en vorst. Mossen hebben een aantal bijzondere eigenschappen om zich te handhaven, zelfs onder ongunstige omstandigheden.

Mossen hebben geen wortels maar rhizoiden: kleine celdraadjes waarmee ze zich hechten aan de ondergrond. Ze zijn zeer effectief waardoor mossen kunnen groeien op plekken waar andere planten ontbreken. Denk daarbij aan steen of boomschors. Meerjarige mossen blijven zowel in de zomer als in de winter altijd groen. In bossen zijn de mossen maximaal actief als andere planten nog op non-actief staan. Ook dat is een aanpassing van levensbelang.

Mossen kunnen het oppervlak waardoor water verdampt aanzienlijk verkleinen door te verschrompelen. Veel bladmossen en bebladerde levermossen kunnen snel water opnemen; een uitgedroogd mos zwelt – nadat het nat is geworden – binnen enkele minuten weer op. Veenmossen kunnen lang water vasthouden in speciaal gevormde cellen waardoor het niet zo snel verdampt als bij vele andere mossen. Een andere manier om uitdroging tegen te gaan is kussenvorming. Omdat de plantjes zo dicht opeen staan blijft het kussentje inwendig langer vochtig. Sommige mossen hebben bladtoppen met een lange glashaar. Deze komen vaak voor bij mossen die op open plaatsen leven. Er wordt gedacht dat deze glasharen zonlicht weerkaatsen en zo de mosplantjes behoeden voor uitdroging. Bij enkele mossen staan bij droogte alle levensprocessen op een zeer laag pitje totdat de omstandigheden weer verbeteren.

Sporen van mossen zijn over het algemeen goed bestand tegen vocht, droogte, koude en hitte en kunnen vele jaren ergens liggen voordat de omstandigheden gunstig genoeg zijn om zich te ontwikkelen tot mosplantje

Milieu

Het milieu bepaalt waar de diverse mossoorten groeien. Bepalend is de luchtvochtigheid maar ook in mindere mate het vochtgehalte van de ondergrond. Het vochtgehalte hangt nauw samen met de hoeveelheid licht. Daarom is er groot verschil tussen de mossen die je in de bossen vindt en mossen die je op een open terrein tegenkomt. Naast de vochtigheid is ook de zuurgraad van de ondergrond van belang. Op zuur gesteente zullen we andere mossen aantreffen dan op bijvoorbeeld basisch kalk. Een derde belangrijke milieufactor is de hoeveelheid voedingsstoffen die beschikbaar zijn. En tenslotte is ook de luchtkwaliteit van belang. Luchtverontreiniging heeft een desastreus effect op het voorkomen van mossen en verhindert zelfs bij een aantal mossen het vormen van geslachtsorganen.

Substraat

Substraat betekend met een sjiek woord de ondergrond waarop de mossen zich vestigen. Niet alle soorten zijn aan één soort ondergrond gebonden. Zo zijn er nogal wat mossen die zowel op steen als op hout kunnen voorkomen. De meeste mossen hebben echter wel een duidelijke voorkeur op wat voor soort ondergrond ze zich hechten. De drie belangrijkste substraten zijn grond, hout en steen en er is ook nog sprake van water.

Grond

Mossen die zich voornamelijk op grond vestigen noemen we terrestrische soorten. Of het nu gaat om kurkdroog stuifzand of zeer nat rivierslib, elke grondsoort kan op den duur begroeid raken met mossen. Uiteraard zijn dat dan voor elke grondsoort veelal andere soorten mossen. Nederland bestaat uit zand, klei, veen, löss en kalksteen en de mossen zullen zich alleen daar ontwikkelen waar de omstandigheden voor hen geschikt zijn.

Hout

Deze mossoorten noemen we epifyten. De mosbegroeiing op rottend hout en die van schors op levende bomen verschillen van elkaar. Rottend hout kan namelijk veel meer vocht vasthouden dan schors en is daarom minder gevoelig voor uitdroging. Je hebt daarnaast bomen met een neutrale schors maar ook bomen met een zure schors èn we hebben ook nog gladde schors of juist ruwe. Op de ruwe schors kunnen sporen makkelijker houvast vinden en ruwe schors kan bovendien meer vocht en stof uit de lucht vasthouden (de voedselbron voor mossen). En ook een bastwond kan nog verschil uitmaken. Uit een bastwond stroomt vaak wondvocht naar beneden en dat is voedselrijker dan de rest van de schors.

Steen

Dit zijn de epilieten of lithofyten. Ook bij steen is de zuurgraad van belang voor mossoorten om zich daar te vestigen. Op basische steen groeien mossen die je op zuur gesteente niet zult tegenkomen. Ook het vochtgehalte is bepalend. Stenen in vol zonlicht drogen snel uit en vragen om andere aanpassingen dan stenen die in de schaduw liggen. En dan is ook nog de hellingshoek en de ruwheid van het materiaal belangrijk. Op een steile wand die erg glad is zullen weinig sporen houvast vinden en daar zullen dan ook aanzienlijk minder soorten voorkomen dan op een steile maar ruwere wand. Òp een muur zullen zich andere soorten vestigen dan tégen diezelfde muur. In Limburg is veel basisch gesteente te vinden (kalk- en mergelrotsen) en daar bevinden zich unieke mossoorten die je verder nergens in Nederland aantreft.

Water

Slechts enkele soorten kunnen permanent in water leven (aquatische mossen). Een groot aantal mossen verdraagt wel tijdelijke onderdompeling waardoor bijvoorbeeld takken, stenen of oevers toch weelderig met mos begroeit kunnen zijn, maar ze vallen niet onder de watermossen. Alleen de mossen die altijd op of onder water leven worden hiertoe gerekend.

Ecosysteemvoorkeur

Naast de voorkeur voor ondergrond, hebben mossen ook voorkeur voor bepaalde ecosystemen. Sommige soorten zie je alleen in hoogveen, anderen vooral in bossen en weer anderen alleen op kalkgrasland. De ecosystemen zijn in twee categorieën te verdelen:

ecosystemen met open karakter: de groeiplaats is weinig beschermd tegen ‘weer en wind’. Voorbeelden hiervan zijn akkers, moeras, duin, heide etc.

ecosystemen met een minder open karakter: hieronder vallen o.a. bossen en struikgewassen.

Als je alles zo doorleest is het een wonder dat er nog mossen groeien want ze stellen nogal wat eisen. Gelukkig zie je ze toch nagenoeg overal en vormen een prachtig en vooral zeer nuttig onderdeel in vele gebieden en hun ecosystemen. In Nederland tellen we zo’n 650 soorten. Het loont de moeite om eens op je knieën te gaan en met een biologenloepje dit kleine plantje te bekijken: er gaat een compleet nieuwe wereld open! Het is niet altijd even gemakkelijk om een mos op naam te brengen maar dat zal de verwondering en bewondering voor dit plantje er niet minder op maken

× Vragen? WhatsApp met ons!